This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 861915.

Coordinator; George-John NYCHAS

 

Projektets Resume

Landbrugs- og fødevareindustrien kan i dag med succes håndtere og løse en lang række udfordringer trods interessenter med modstridende forventninger. Fødevarevirksomhedsledere (FBO’er) deler sammen med tilsynsmyndigheder og forbrugere ansvaret for at sikre fødevaresikkerhed, integritet og generel sikkerhed på en miljømæssigt bæredygtig måde, samtidig med at der tages hensyn til den stigende mangel på naturressourcer såvel som den kontinuerlige udvikling af forbrugernes livsstil og forbrugsvaner. Realiseret i sammenhæng med de store nylige teknologiske fremskridt, er dette af global betydning med særlig relevans for EU og Kina. I denne sammenhæng, og med det faktum, at forsyningskæden for landbrugsfødevarer er det svageste led i hele fødevarekæden i begge regioner, er målet med DiTECT-projektet at tilvejebringe kvantificerbar dokumentation for effektiv påvisning, vurdering og formidling af uønskede biologiske-, kemiske- og miljøforurenende stoffer ved hjælp af de nyeste metoder indenfor softwareteknologier og hurtige ikke-invasive sensorer med høj kapacitet.

DiTECT vil fremme oprettelsen af gennemskuelige og pålidelige nationale og internationale fødevareforsyningskæder gennem en velintegreret fremgangsmetode understøttet af avanceret teknologi til autentificering og sporbarhed der kan bruges i hele fødevarekæden. For at opnå denne vision vil DiTECT fokusere på et foruddefineret sæt af fødevarer og fødevarekæder, nemlig majs (både som gårdfoder og råmateriale), kvæg (inklusive kødprodukter og mælk), fjerkræ (inklusive fjerkrækødprodukter) og fisk (som mad) (Fig.1). For disse specifikke fødevarekæder planlægges fire pilotprojekter med aktivt involverede partnere fra både EU og Kina. Farlige fødevarer/faktorer der vil blive overvåget inkluderer: (a) biologiske risici (Salmonella spp., Escherichia coli, Campylobacter spp., biogene aminosyrer og mykotoksiner); (b) kemiske risici (tungmetaller, akrylamid, fungicider/pesticider, rester af veterinærmedicin, toksiner fra skaldyr og antibiotika); (c) miljøforurenende stoffer (CO2, N2 – NOx, N2O, NH3, CH4, PAH’er, fumiganter); og (d) fejlbehandlinger (f.eks. fejlagtig temperaturkontrol) og problemer med forfalskning, herunder forfalsket markedsføring (fx omega-3-forbedret eller majsfodret vs. standard/konventionelt fodret fjerkræ/andet kød) og fortynding (f.eks. fortynding af oksekød med slagteaffald).

Resume

DiTECT-projektet har følgende målsætninger: (i) At undersøge behov, præferencer, efterspørgsel og accept af forskellige fødevarekæders grupper/brugere; (ii) At implementere produktspecifikke fødevaresikkerhedsmodeller/protokoller for internationale fødevarekæder, der involverer flere FBO’er i EU og Kina; (iii) At samle forskellige fødevare værdikædeaktører og regulerende myndigheder i hele EU og Kina; (iv) At designe og udvikle det åbne DiTECT-teknologihub, kaldet “intelligent” Food Safety Management System (iFSMS); (v) At udvikle den nye ramme for DiTECT på fødevarekæde-niveau; (vi) At formidle DiTECTs ramme effektivt og gøre dem attraktive for kommercielle fødevareaktører, samtidig med at der (tillidsfuldt) garanteres lavere risiko for fødevarerelaterede risici, hvilket i sidste ende fører til en bæredygtig transformation af markedsoperationer; (vii) At demonstrere og validere effektiviteten af DiTECT gennem produktspecifikke fødevaresikkerhedsmodeller; (viii) At skalere op, formidle og kommunikere projektresultater og de dertil udviklede værktøjer for derved at bidrage til EU og Kinas verdensmarkedsvision. For at disse mål skal nås, er der udviklet en struktureret 36-måneders arbejdsplan med input fra alle partnere, herunder blandt andre primære produktionsinteressenter, fødevarebehandlende virksomheder og myndigheder.

Fig.1

Otte integrerede forsknings- og innovations arbejdspakker (WP’er) er indarbejdet i det udviklede projekts arbejdsplan. Projektledelse (WP1) vil sikre projektets overordnede styring. Som nævnt ovenfor er der designet fire pilotprojekter (WP2), og de valgte uønskede faktorer, der vil blive undersøgt på tværs af fødevarekæden samt de relevante anvendte protokoller og anvendte instrumenter (dvs. hurtige, ikke-invasive sensorer til påvisning og overvågning), er beskrevet i WP3, mens ydeevnen af disse instrumenter også vil blive valideret. WP4 vil beskæftige sig med lagring og styring af de resulterende data fra WP2, WP3 og WP7. Risikovurdering af udvalgte risikofaktorer vil blive undersøgt i WP5, mens validering af iFSMS, som vil blive udviklet i WP6 (baseret på WP2 og WP3), vil blive udført i WP7. Især vil det webbaserede iFSMS blive gjort tilgængeligt for slutbrugere, ved realisering af IKT-løsninger og kædestyring i WP7. WP8 vil være dedikeret til kommunikation, formidling og udnyttelse deraf, og vil danne rammen for projektaktiviteter for at øge bevidstheden om risici/forurenende stoffer og fødevaresikkerhed over hele verden. Denne WP vil også være ansvarlig for overensstemmelsen af resultater og kommunikation mellem WP’er der giver retningslinjer for videre formidling af projektresultater og deres aktiviteter, resultater fra workshops, uddannelse og konferencer. Inden for denne WP vil dialogen mellem EU og Kina blive forbedret og fremmet, hvor det samme gælder for de deltagende interessenter, organisationer og slutbrugere. Hver WP vil blive ledet/co-ledet af eksperter inden for de relaterede områder (en leder fra EU og en co-leder fra Kina eller vice versa), for at en omfattende styring og optimal informationsudveksling blandt de involverede partnere er sikret.

DiTECT-projektet udviser et innovativt potentiale grundet den tværfaglige tilgang baseret på et bredt rammeovervågningssystem, og forventes anvendt til kvalitativ og kvantitativ kontrol af kritiske kvalitets egenskaber og ydeevne (f.eks. fra marken til proces- og distributionskæder), og fungerer således som et grundlæggende element i de praktiske beslutningsprocesser og i tidlige varslingssystemer. Projektets forskning er baseret på en langsigtet vision om at kombinere analytiske nye teknologier, nye identifikationsbaserede fødevaresporingsløsninger og nye datamining og cloud-computing-teknologier til et åbent og tilgængeligt opslagsværk. I denne forstand bør nye applikationer, der ligger uden for den nuværende standard, inkluderes for bedre at kunne forudsige kvalitet og sikkerhed af letfordærvelige fødevarer uanset de geografiske begrænsninger og opbevaringsforholdene i hele fødevarekæden. Det nye cloudbaserede datalagringssystem (iFSMS) sigter i sidste ende mod at samle et komplet helhedsbillede af de testede produkters kvalitet på ethvert stadie i distributionskæden, med en langsigtet vision om at udvide inddragelsen af de nye teknologiske værktøjer til flere (udover de allerede inkluderede/undersøgte) fødevareprodukter.

Den vellykkede implementering af DiTECT forventes at reducere biologiske/kemiske risici og miljøforurenende stoffer betydeligt ved hjælp af tidlig påvisning, før de eventuelt måtte nå det endelige produkt. Desuden vil samarbejdet mellem EUs og Kinas fødevarevirksomheder og forskningspartnere resultere i øget forbrugertillid i forhold til sikkerheden for de fødevarer, der handles mellem de to regioner, gennem den komplette jord-til-bord-livscyklus.

Scroll to Top